1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Walne Zebranie Sprawozdawcze LZPS 2018

PDF Drukuj Email

alt

Zielona Góra dn.  5.03.2018 r.

 

 


Członkowie Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej,

Kluby Sportowe

 1.  Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej, zgodnie ze Statutem LZPS (§ 26 ust.5) podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej.
 2.  Walne Zebranie Członków LZPS odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018r.(sobota), godz. 11.00 w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Gubinie, ul.Pułaskiego 1  -  termin drugi: godz. 11.15
 3.  Zarząd LZPS zgodnie ze statutem (§ 20 ust.1) podjął uchwałę o podziale mandatów na Walne Zebranie Członków LZPS ( wg stanu na dzień 1 stycznia 2018)
 • Kluby I ligi – 4 mandaty + 1 mandat jeżeli klub prowadzi 3 (i więcej) drużyny młodzieżowe
 • Kluby II ligi – 3 mandaty + 1 mandat jeżeli klub prowadzi 3 (i więcej) drużyny młodzieżowe.
 • Kluby III ligi – 2 mandaty + 1 mandat jeżeli klub prowadzi 3 (i więcej) drużyny młodzieżowe.
 • Kluby prowadzące wyłącznie drużyny młodzieżowe – 1 mandat
 1. Ze względu na logistykę zebrania Zarząd LZPS prosi o dokonanie wyboru delegatów i przesłanie do dnia 15 kwietnia  konkretnej liczby uczestników z poszczególnych klubów drogą e - mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Za Zarząd LZPS            

 Prezes Zarządu Tomasz Paluch

 

 

REGULAMIN OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

W DNIU 21.04.2018

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków LZPS, zwołane przez Zarząd LZPS uchwałą  z dnia 19.03.2018. obraduje na podstawie Statutu LZPS oraz uchwalonego przez siebie Porządku i Regulaminu obrad.

§ 2

1.      W Walnym Zebraniu uczestniczą:

a.       Z biernym i czynnym prawem wyborczym – delegaci klubów – członków LZPS    w ilości uchwalonej przez Zarząd LZPS.

b.      Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej, którzy nie są delegatami klubów oraz zaproszenie goście.

2.      Delegaci stwierdzają swoją obecność na Walnym Zebraniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności, po czym otrzymują mandaty uprawniające do udziału w głosowaniu. 

§ 3

Walne Zebranie jest prawomocne:

 • W pierwszym terminie – przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału.
 • W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych delegatów. 

§ 4

1.      Walne Zebranie wybiera spośród uczestników:

 • Przewodniczącego Walnego Zebrania  
 • Protokolanta, który prowadzi protokół Walnego Zebrania

2.      Przewodniczący Walnego Zebrania:

 • Kieruje przebiegiem obrad
 • Czuwa nad przestrzeganiem Porządku i Regulaminu obrad, czuwa nad zgodnością podejmowanych uchwał ze Statutem LZPS.
 • Udziela głosu w dyskusji
 • Zarządza głosowania i ogłasza ich wyniki 

§ 5

1.      Walne Zebranie wybiera następujące Komisje:

 • Komisję Mandatową – w składzie 2 osób, której zadaniem jest stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności i wydanych mandatów.
 • Komisję Uchwał – w składzie 3 osób, której zadaniem jest, na podstawie przedstawionych sprawozdań i zgłoszonych w dyskusji wniosków opracowanie projektu uchwały i przedstawienie jej do podjęcia prze Walne Zebranie. 

2.      Komisje Walnego Zebrania pracują kolegialnie pod kierownictwem wybranego przez siebie Przewodniczącego.

3.      Ze swoich czynności Komisje sporządzają protokoły, które po podpisaniu przekazywane są Przewodniczącemu obrad.

§ 6

 1. Prawo zabierania głosu i zgłaszania wniosków mają wszyscy uczestnicy Zebrania.
 2. Przewodniczący udziela głosu w dyskusji wg. kolejności zgłoszeń.
 3. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają zaproszeni goście oraz delegaci w sprawach formalnych.
 4. Przewodniczący Walnego Zebrania może ograniczyć czas poszczególnych wystąpień do 5 minut lub odmówić głosu delegatom, którzy zgłaszają się do dyskusji kolejny raz. 

§ 7

 1.  Uchwały Walnego Zebrania przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Walnego Zebrania dotycząca zmian w Statucie LZPS jest podejmowana większością 2/3 głosów obecnych delegatów. 

§ 8

 1.  Głosowania odbywają się w sposób jawny w sprawach porządku i regulaminu obrad, wyborów komisji oraz przyjęcia uchwał Walnego Zebrania
 2. Każdy delegat dysponuje tylko jednym głosem. Niedopuszczalny jest udział w głosowaniach na zasadach powiernictwa.

Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie może dokonywać Walne Zebranie poprzez przegłosowanie wniosków i poprawek.

§ 9

Regulamin Walnego Zebrania jest zatwierdzany w drodze głosowania
PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW  LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

W DNIU 21.04.2018 r. w Gubinie

 1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego LZPS – powitanie Delegatów i zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Komisji Mandatowej Walnego Zebrania.
 6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień PZPS
 7. Sprawozdanie  Zarządu za okres od 17.04.2016 do 15.04.2018 – Tomasz Paluch

a.  sprawozdanie Wydziału Rozgrywek – Ryszard Zakrzewski

b.  sprawozdanie Wydziału Siatkówki Plażowej – Jarosław Rygier

c.  sprawozdanie Wydziału Sędziowskiego – Zbigniew Wolski

d. sprawozdanie Wydziału ds. Szkolenia – Jarosław Łukaszkiewicz

e. sprawozdanie Wydziału Minisiatkówki – Radosław Wasielewski

f. sprawozdanie z realizacji uchwał Walnego Zebrania z dn. 16.04.2016 – Ryszard Zakrzewski

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 1.05.2016 do 31.12.2017
 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 3. Dyskusja nt. przedstawionych sprawozdań.
 4.  Wolne wnioski.
 5.  Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał Walnego Zebrania.


Rozgrywki LZPS