1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Regulamin rozgrywek

PDF Drukuj Email

altLUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ
REGULAMIN ROZGRYWEK
W PIŁCE SIATKOWEJ
 Na sezon  2018/2019

               Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

1.  Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:
 • Statutu Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej,
 • Przepisów gry w piłkę siatkową
 • Statutu, regulaminów i przepisów Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
2.  Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich rozgrywek prowadzonych przez LZPS.
3.  Zawodnicy, działacze, trenerzy, instruktorzy i kluby sportowe zobowiązani są znać i przestrzegać przepisy niniejszego regulaminu .
4.  Interpretacja oraz egzekwowanie przepisów niniejszego regulaminu należy do Wydziału Gier  LZPS.
5.  Integralną część niniejszego regulaminu stanowią „Komunikaty” obejmujące systemy i szczegółowe regulaminy rozgrywek oraz terminarze opracowywane każdorazowo przed sezonem dla każdej  klasy rozgrywkowej.

 

6 .  Ilekroć określenia dotyczyć będą zawodniczek i zawodników w regulaminie jest to określenie Zawodnik lub Zawodnicy

Rozdział II.

Rozgrywki.

1. Celem rozgrywek jest:
 •    popularyzacja piłki siatkowej na terenie działania LZPS,
 •    wyłonienie najlepszych zespołów w danej  klasie rozgrywkowej w celu ustalenia reprezentantów do dalszych rozgrywek na szczeblu centralnym ,
 •     wyłonienie reprezentacji Województwa Lubuskiego na Turniej Nadziei Olimpijskich i OOM
2.   LZPS prowadzi rozgrywki mistrzowskie w kategoriach kobiet i mężczyzn    w poszczególnych klasach:
 • seniorki, juniorki, kadetki, młodziczki,
 • seniorzy, juniorzy, kadeci, młodzicy,
 • eliminacje na szczeblu województwa lubuskiego do Pucharu Polski.
 • rozgrywki mini siatkówki – na podstawie regulaminu PZPS  (w tym Kinder + Sport)
 • rozgrywki siatkówki plażowej (szczegółowe przepisy oraz regulamin tych rozgrywek jest opracowywany przez Wydział Siatkówki Plażowej)
LZPS organizuje także inne zawody, mecze i turnieje z własnej  inicjatywy oraz  na zlecenie.
3. Terminarze, grupy, zestawy par, systemy rozgrywek itp., po uzgodnieniu  z Zarządem LZPS oraz Wydziałem Szkolenia, na każdy sezon ustala WG LZPS (po otrzymaniu zgłoszeń od klubów) i podaje do wiadomości w osobnych komunikatach.
4. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez przysłanie e-mailem lub listownie do WG LZPS wypełnionego druku zgłoszenia i powoduje obowiązek startu w rozgrywkach. Druk zgłoszenia do rozgrywek znajduje się na stronie www.lzps.pl. Zgłoszenie po terminie wskazanym na druku może spowodować nie przyjęcie zespołu do rozgrywek.
W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek po zgłoszeniu lub ustaleniu terminarza oraz w trakcie rozgrywek, WG ma prawo nałożyć na klub opłatę regulaminową.
  5.  WG LZPS  podaje do wiadomości zainteresowanych: 
 • terminy i szczegóły  rozgrywek w poszczególnych klasach.
   6. Kluby mają obowiązek na 7 dni przed zawodami : 
 • zatwierdzić F-02 zawierający aktualny skład zespołu oraz wykaz osób mogących brać udział w danej kategorii rozgrywek
 • poinformować administratora strony i WG o miejscu   i godzinie rozgrywania zawodów
7.    Wydział Sędziowski LZPS  na 7 dni przed terminem meczu podaje obsadę sędziowską  poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej LZPS w zakładce Wydział Sędziowski.
8.    Wszystkie spotkania mistrzowskie seniorów (-ek), juniorów (-ek), kadetów (-ek) w województwie lubuskim są rozgrywane do 3 (trzech) wygranych setów, za wyjątkiem młodzików (-czek), którzy rozgrywają spotkania do 2 (dwóch) wygranych setów.
9.    Jeżeli na danym obiekcie sportowym rozgrywa swoje spotkania mistrzowskie większa ilość zespołów, należy dążyć do tego, aby jako pierwsze rozgrywały swoje mecze zespoły żeńskie, a następnie zespoły męskie.

10. W turniejach z udziałem trzech zespołów kolejne spotkania powinny się rozpoczynać 30 minut po zakończeniu spotkań je poprzedzających, za wyjątkiem spotkania zespołu rozgrywającego dwa mecze kolejno po sobie, gdzie przerwa pomiędzy meczami wynosi 45min, chyba że kapitanowie/trenerzy zainteresowanych drużyn ustalą wcześniejszą godzinę rozpoczęcia meczu.

11. Rozgrywki muszą być przeprowadzone w dniach ustalonych terminarzem, w miejscu i w godzinach podanych na stronie internetowej przez organizatora zawodów. Przy wyznaczaniu  godziny rozpoczęcia zawodów, organizator powinien kierować się najdogodniejszym połączeniem i czasem dojazdu dla zespołów przyjezdnych.
12. W celu uniknięcia dowolności w wyznaczaniu godzin rozpoczęcia zawodów, ustala się, że rozpoczęcie spotkań powinno nastąpić:
 • w uzasadnionych przypadkach WG ma prawo na wniosek klubu zezwolić rozegrać spotkanie w innych godzinach.
 •   w sobotę i w niedzielę w godzinach    -  10.00 – 18.00,
 •    w dzień powszedni w godzinach           -  16.00 – 18.00,
 •   turnieje: sobota i niedziela – początek    - 10.00 – 14.00,
 • Spotkania w poszczególnych kategoriach wiekowych rozgrywane są w soboty  i niedziele. W sezonie 2018/2019 kluby mogą również rozgrywać(za zgodą Wydziału Gier i zespołu przeciwnego) spotkania w piątki bez dodatkowych obciążeń finansowych.
     Wszystkie  przesunięcia  spotkań  mogą  nastąpić  jedynie za zgodą WG LZPS.
O ważności przyczyn decyduje WG LZPS, którego decyzje w tym względzie są ostateczne. Klub ubiegający się o zmianę terminu rozpoczęcia spotkania, po otrzymaniu pisemnej zgody zespołu przeciwnego - powinien w terminie powyżej 7 (siedmiu) dni przed wyznaczoną datą spotkania wystąpić do WG LZPS o zmianę terminu, podając datę, miejsce i godzinę rozpoczęcia spotkania w nowym terminie.  Zwolnienia lekarskie nie są podstawą do zmiany terminu meczu.
13. WG LZPS przysługuje prawo - z urzędu, do przełożenia spotkań ustalonych terminarzem w przypadku kolizji z zawodami międzynarodowymi, zawodami szczebla centralnego lub innych ważnych przyczyn.
14. Rozgrywki organizowane przez LZPS prowadzone są na obiektach zamkniętych, zweryfikowanych i dopuszczonych przez WG LZPS. Jeżeli nie jest to sala dotychczas zweryfikowana klub jest zobowiązany złożyć wniosek do WG o zweryfikowanie obiektu sportowego.
15. W kategoriach rozgrywek, gdzie przewidziany jest turniej finałowy klub posiadający dwa zespoły w rundzie zasadniczej może stworzyć przed turniejem finałowym jeden zespół ze wszystkich zawodników swojego klubu uprawnionych do gry w danej kategorii wiekowej.
16. Awanse zespołów do gry na szczeblu centralnym określone są każdorazowo przed sezonem w odrębnych komunikatach WG LZPS.

 

Rozdział III.

Ocena i weryfikacja wyników.

  

1.W rozgrywkach  III Ligi  Mężczyzn i   organizowanych przez LZPS obowiązuje następująca punktacja:


Wynik
Zwycięzca
Przegrany

3:0 lub 3:1
3 punkty
0 punktów

3:2
2 punkty
1 punkt


2. We wszystkich pozostałych zawodach młodzieżowych oraz zawodach rozgrywanych metodą turniejową obowiązuje punktacja:

- 2 punkty – wygranie meczu,
- 1 punkt – przegranie meczu,
- 0 punktów – przegranie meczu walkowerem.

3.   O kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują zdobyte punkty.                    

4.   Zespół, który zdobył większą ilość punktów, zajmuje wyższe miejsce  w tabeli rozgrywek. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują kolejno:

 • stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów we wszystkich rozegranych spotkaniach,

 • stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych małych punktów we wszystkich rozegranych setach w spotkaniach,

Za korzystniejszy uznawany jest zawsze ten ze stosunków, który jest liczbowo większy.

 

4. W przypadku rozgrywania dwumeczu o zwycięstwie decydują następujące zasady:

 • większa ilość zdobytych punktów

 • lepszy stosunek setów /większa liczba uzyskana po podzieleniu wygranych setów przez sety przegrane/

 • lepszy stosunek małych punktów /większa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone.

 

 

Jeżeli zdobyte punkty, stosunek setów i małych punktów obu zespołów są jednakowe, to rozgrywany jest tzw. „złoty set”.

„Złoty set rozgrywany jest 15 minut po zakończeniu drugiego spotkania, na tym samym boisku, na zasadach obowiązujących w piątym secie.

5. Zespół, który odda w rozgrywkach mistrzowskich 3 (trzy) mecze walkowerem zostaje automatycznie wycofany z rozgrywek.

     Jeżeli zespół został wycofany w trakcie I rundy lub w przerwie między I a II rundą, unieważnia się wszystkie spotkania rozegrane przez ten zespół.

Jeżeli wycofanie zespołu nastąpi w trakcie II rundy rozgrywek lub później, nierozegrane spotkania tego zespołu zweryfikowane zostaną jako walkower na korzyść przeciwników.

6. Weryfikację spotkań mistrzowskich przeprowadza WG LZPS na podstawie oryginałów protokołów zawodów, zgodnie z wynikiem podanym w protokole, o ile nie zajdą okoliczności niezgodne z obowiązującymi przepisami.

7. Spotkanie będzie bezwzględnie zweryfikowane jako przegrane walkowerem, jeżeli:

 

 • Zespół z własnej winy nie stawi się na zawody lub spóźni się więcej niż 15 (piętnaście) minut od wyznaczonej przez gospodarza zawodów godziny rozpoczęcia spotkania, bez podania ważnej przyczyny.
   

 • Zespół stawi się na boisku z mniejszą liczbą zawodników niż 6 (sześć)

 • Grał zawodnik nieuprawniony do gry.

 • Zespół odmówił gry pomimo wezwania przez sędziego.

 • Organizator nie zapewnił opieki medycznej. (Opieka medyczna musi stawić się na boisku co najmniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem spotkania. Sędzia I przed pojawieniem się opieki medycznej nie może dopuścić do rozpoczęcia oficjalnej rozgrzewki. W sytuacji gdy opieka medyczna nie pojawia się w miejscu rozgrywania zawodów, sędziowie są zobowiązani czekać maksymalnie 15 minut po planowanej godzinie rozpoczęcia spotkania, jeżeli po wyznaczonym czasie oczekiwania nadal nie pojawi się opieka medyczna- sędziowie opisują ten fakt w protokole zawodów, a Wydział Gier orzekał będzie o przegraniu spotkania walkowerem).

 

8. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów regulaminów i zasad przebiegu rozgrywek wykładnia jest w gestii WG LZPS.

9. Klubom i innym ukaranym przysługuje prawo wnoszenia protestów w związku z rozegranymi spotkaniami mistrzowskimi najpóźniej w terminie 7 –dniowym (siedem dni) od zakończenia spotkania. Obowiązują wyłącznie następujące formy składania protestu:  e-mail skierowany do WG LZPS. Równocześnie z wniesieniem protestu, strona zgłaszająca protest powinna wpłacić kaucję pieniężną w kwocie 300 zł (należy przedstawić dowód wpłaty).

10. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz LZPS,   a w przypadku  uwzględnienia protestu - podlega zwrotowi.

11. Od decyzji WG LZPS przysługuje prawo odwołania się do Zarządu LZPS   w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania decyzji.

 Decyzja podjęta przez Zarząd LZPS jest ostateczna.

12. Protesty i odwołania wnoszone w innym trybie niż podany w punkcie  9 nie będą rozpatrywane i pozostaną bez odpowiedzi.

 

Rozdział IV.

Kluby.

1. Kluby biorące udział w rozgrywkach podlegają bezpośrednio WG LZPS,  a w szczególności w sprawach:
 •  korespondencji dotyczącej rozgrywek,
 • opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach,
 •  nałożonych kar i opłat regulaminowych
 •  weryfikacji sal i obiektów sportowych przeznaczonych do rozgrywania spotkań mistrzowskich i pucharowych.
2. W rozgrywkach mogą brać udział jedynie zespoły klubów będących członkami LZPS  i PZPS, posiadające opłacone składki członkowskie i nie zalegające z żadnymi zadłużeniami finansowymi wobec LZPS i PZPS.
3. Kluby opłacają  składki członkowskie tylko raz niezależnie od ilości uczestniczących zespołów.
Opłaty za udział w rozgrywkach klub płaci oddzielnie za zespół żeński i męski.
Wysokość składek ustala PZPS oraz LZPS i informuje o nich w osobnym komunikacie.
4. Kluby zobowiązane są do wniesienia opłat za udział w rozgrywkach w terminie ustalonym przez WG LZPS.
5. Klub,  który nie ureguluje zobowiązań finansowych w terminie podanym przez WG LZPS, zostaje zawieszony w rozgrywkach LZPS we wszystkich kategoriach.
6. Każdy klub, który posiada w rozgrywkach seniorskich zespoły w różnych ligach, czy też klasach rozgrywkowych, zobowiązany jest zgłosić do LZPS przed rozpoczęciem rozgrywek nazwiska 10 (dziesięciu) najlepszych (tzw. trzon) zawodników, którzy nie będą uczestniczyć w rozgrywkach niższej klasy w barwach tego samego klubu sportowego.
Dotyczy to zawodników  występujących w PLUS LIDZE, LIDZE SIATKÓWKI KOBIET w I i II lidze. Lista zawodników zespołu będzie weryfikowana przez Wydział Rozgrywek PZPS po I rundzie rozgrywek.
7. Klub wymieniony w terminarzu rozgrywek jako gospodarz (organizator) jest zobowiązany umieścić na stronie internetowej LZPS informacje  o godzinie i miejscu rozpoczęcia spotkania na 7 dni przed planowanym terminem meczu.
7.a  W przypadku zmiany terminu lub godziny rozgrywanego spotkania(turnieju) gospodarz (organizator) jest zobowiązany do powiadomienia Wydziału Gier LZPS, Wydziału Sędziowskiego LZPS oraz sędziów prowadzących o zaistniałej zmianie.

8. Organizator zawodów zobowiązany jest przygotować salę do rozgrywania  meczów zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry:
- przygotowania boiska do gry, musi być oddane do weryfikacji sędziów na jedną godzinę przed planowaną godziną rozpoczęcia spotkania,
- wyposażenia boiska w ławki dla zawodników rezerwowych obu zespołów, po jednym krześle dla obu trenerów, oraz po jednym-dwóch krzesłach znajdujących się w obu polach kar,
- zapewnienia ręcznej lub elektronicznej tablicy wyników wraz z osobą odpowiedzialną za jej obsługę,

- zapewnienia piłek do rozgrzewki dla swojego i przyjezdnego zespołu oraz dwóch piłek meczowych
(innych niż używane przez zespoły podczas rozgrzewki),
- wyposażenia stolika sędziego sekretarza w plastron dla nowo wyznaczanego zawodnika Libero. Wskazane jest również zaopatrzenie w pompkę do piłek i ciśnieniomierz.
- zapewnienia protokołów meczowych.
Wszelkie niezgodne z Przepisami Gry wyposażenie lub jego brak Sędziowie opisują w protokole zawodów.
9.   Dla uczestników rozgrywek powinny być przygotowane szatnie (odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich) z natryskami. Dla sędziów oddzielny pokój wyposażony w wieszak, stół oraz co najmniej trzy krzesła, również zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
10. W rozgrywkach dwudniowych organizator zobowiązany jest zabezpieczyć noclegi dla zespołów przyjezdnych na ich koszt. 
11. Każdy zespół po rozegranym spotkaniu otrzymuje kopię protokołu zawodów.
12. Klub jest zobowiązany do wpisania na druku F- 02 innych osób, które zgodnie z przepisami PZPS mogą uczestniczyć ze swoją drużyną w zawodach: 1 trenera,  2 asystentów trenera ,  lekarza oraz fizykoterapeutę. W/w osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia /trenerzy licencje LZPS lub PZPS, a pozostali uprawnienia do wykonywania zawodu których ksero lub skan należy przesłać do WG LZPS celem weryfikacji/. Brak wpisu na druku F-02 spowoduje, że sędziowie nie dopuszczą ich do uczestniczenia  w zawodach.

Niedopełnienie powyższych obowiązków spowoduje niezatwierdzenie przez WG LZPS druku F – 02

Rozdział V.

Zawodnicy.

1.   Kluby są odpowiedzialne za uprawnienia do gry swoich zawodników   i mają obowiązek przechowywać następujące dokumenty:
 • ważne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – lekarskiego. Okres ważności badań lekarskich dla wszystkich zawodników wynosi 6 (sześć) miesięcy - liczy się dzień, miesiąc, rok.
 • zgodę na przetwarzanie danych w Elektronicznym Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS   (www.pzps-rejestracja.pl
 • oświadczenia – zgoda opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich na przetwarzanie danych w Elektronicznym Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS oraz zgodę na grę małoletniego w danym klubie,
 •  na żądanie WG LZPS Klub jest zobowiązany   doprzedstawienia powyższych dokumentów
 • rejestracja pierwszej Licencji zawodniczej w WZPS/PZPS  w przypadku zawodnika małoletniego dokonywana jest na podstawie załączonej pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
2. W rozgrywkach PZPS, LZPS mogą brać udział zawodnicy, którzy są członkami sekcji i klubów sportowych zrzeszonych w LZPS.
3. W rozgrywkach LZPS przed zawodami należy przedstawić sędziemu głównemu

 

 • Zatwierdzony druk F- 02 wygenerowane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS z wpisanymi zawodnikami uprawnionymi do danej kategorii rozgrywek oraz wszystkimi osobami uprawnionymi do udziału w meczu. Druk F02 nie będzie ostemplowany i dlatego wszystkie ręczne dopiski oraz brak wszystkich wymaganych danych spowoduje nieważność tego dokumentu

 

 • Przed rozpoczęciem spotkania osoby uprawnione muszą przedstawić sędziemu głównemu: listę z nazwiskami i imionami oraz numerami na strojach sportowych (meczowych) zawodników w kolejności od numeru najniższego do numerów wyższych. /1 – 99 / Na liście tej również musi być zaznaczony kapitan i Libero (ewentualnie 2 Libero) zespołu oraz podane imię i nazwisko trenera prowadzącego zespół i asystentów trenera oraz lekarza i fizykoterapeuty jeżeli uczestniczą  w zawodach
 • Maksymalna ilość zawodników mogących brać udział w meczu to 12   + 2 Libero (dwunastu zawodników oraz dodatkowo dwóch Libero).  Jeżeli zespół liczy łącznie 13-14 zawodników- na liście musi znaleźć się 2 zawodników Libero, w przypadku gdy trener zgłosi 13 zawodników wśród nich musi znaleźć się 2 zawodników Libero- w przeciwnym razie kiedy będzie tylko jeden zawodnik Libero, sędziowie mogą dopuścić tylko 12 zawodników, tj. 11 zawodników + 1 zawodnik Libero.

4.   Dokumenty wymienione w rozdz. V pkt. 3 kapitan zespołu, trener lub kierownik zespołu musi przedstawić sędziemu głównemu minimum 45 minut przed rozpoczęciem spotkania pod rygorem nie dopuszczenia zawodników do gry i pozostawić je do dyspozycji sędziów do zakończenia zawodów.

5. Klub ma obowiązek zapoznać zawodnika z jego prawami i obowiązkami wynikającymi ze statutu oraz regulaminu klubu, LZPS i PZPS.

6. Każdy klub musi znać i przestrzegać regulaminy, przepisy PZPS, regulaminy rozgrywek w piłkę siatkową LZPS oraz komunikaty wydawane  w związku z nimi.

7.Protokoły pomeczowe gromadzone są w miejscu rozegrania spotkań i po zakończeniu poszczególnych kategorii rozgrywkowych przesyłany jest cały komplet do siedziby LZPS – protokoły przesłane muszą być do 7 dni od zakończenia ostatniego spotkania każdej kategorii.

 

8.  Sędzia I zawodów bezpośrednio po zakończeniu spotkania(spotkań) wykonuje zdjęcie wypełnionego protokołu i przesyła je kol. Romanowi Luczkowi  na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 602589387

Sędzia I zawodów wynik spotkania(spotkań) przesyła administratorowi strony Jackowi Woźniakowi: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 723298377

9.  Klub ma obowiązek zapoznać zawodnika i jego rodziców, bądź opiekunów prawnych  o trybie i możliwości zmiany barw klubowych. W sprawie zmiany barw klubowych obowiązują Przepisy sportowo – organizacyjne PZPS „Regulamin zmian barw klubowych”.
 • W jednym sezonie rozgrywkowym zawodnik może reprezentować barwy (tj. być zarejestrowanym) tylko jednego klubu, z wyjątkiem, gdy za zgodą klubów zawodnik zmienia barwy klubowe przechodząc do innego Klubu. Zmiana taka może odbyć się tylko raz w sezonie rozgrywkowym do daty wskazanej poniżej.

W rozgrywkach młodzieżowych obowiązuje taki zapis „Zawodnik/czka, który/a reprezentował/a dany klub w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu wojewódzkim, nie może już w tym samym sezonie rozgrywkowym reprezentować barw innego klubu w rozgrywkach młodzieżowych

 • Okres transferowy kończy się w dniu 31.01.2019 r. o godz.24.00.

Rozdział VI.

Sędziowie.

1.    Wydział Sędziowski LZPS jest jedynym organem uprawnionym w Woj. Lubuskim, na podstawie nadanego mu upoważnienia przez Zarząd LZPS,do nominowania sędziów na mistrzowskie i towarzyskie zawody piłki siatkowej, organizowane w województwie lubuskim przez LZPS, kluby sportowe i innych organizatorów, realizując w tym względzie przedmiotowe wytyczne Zarządu LZPS oraz zalecenia Wydziału Sędziowskiego PZPS.

2.    Wydział Sędziowski LZPS nominuje sędziów do sędziowania wszystkich zawodów i turniejów mistrzowskich, pozostających w kompetencji LZPS oraz wszelkich innych zawodów i turniejów towarzyskich, organizowanych na terenie Woj. Lubuskiego poza oficjalnym kalendarzem rozgrywek lub poza kompetencją LZPS.

W przypadku zawodów i turniejów towarzyskich nominowanie sędziów odbywa się wyłącznie na wniosek organizatora zawodów.

3.    W czasie rozgrywania zawodów mistrzowskich w formie pojedynczych spotkań wszystkie zagadnienia nie ujęte przepisami i regulaminami rozstrzyga na miejscu Sędzia Główny, a gdy nie jest on wyznaczony – Sędzia I zawodów.

4.    W czasie rozgrywania zawodów mistrzowskich w formie turniejów wszystkie zagadnienia nie ujęte przepisami i regulaminami rozstrzyga na miejscu Sędzia Główny – Kwalifikator, a gdy nie jest on wyznaczony – Sędzia I.

5.    Organizator zawodów pokrywa wszelkie koszty udziału sędziów w zawodach sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS i LZPS. Zasady rozliczeń finansowych stosowane pomiędzy sędziami piłki siatkowej  a klubami sportowymi bądź innymi organizatorami zawodów, a także wysokość stawek sędziowskich oraz świadczeń delegacyjnych regulują odrębne przepisy.

6.    Sędziowie nominowani na zawody piłki siatkowej przez Wydział Sędziowski LZPS zobowiązani są do przestrzegania postanowień wynikających  z Regulaminów rozgrywek oraz z komunikatów dotyczących rozgrywek, regulaminów sędziowskich, pisemnych zaleceń, ustalonych procedur postępowania oraz wytycznych organizacyjnych Wydziału Sędziowskiego LZPS, a także innych ogólnych przepisów i zarządzeń obowiązujących   w kulturze fizycznej i sporcie.

Rozdział VII.

Postanowienia finansowe.

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są uiścić określone składki i opłaty finansowe z tym związane w kwotach i terminach określonych odrębnymi przepisami PZPS oraz LZPS.

2. Opłaty regulaminowe i nałożone kary  powinny być zapłacone w terminie 7 dni od chwili przyjęcia decyzji o ukaraniu.

3. Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby, natomiast koszty organizacji zawodów - gospodarze zawodów.

Rozdział VIII.

Nagrody i kary.

1. Zespół seniorski zajmujący w rozgrywkach miejsce 1 - 3 otrzymuje dyplom, puchar/statuetkę oraz medale.

2. Zespół młodzieżowy zajmujący w rozgrywkach miejsce 1- 3 otrzymuje puchar/statuetkę i medale.

3. W rozgrywkach młodzieżowych w przypadku gdy grupa finałowa liczy 4 drużyny to czwarta drużyna otrzymuje dyplom.

4.  MVP sezonu: w rozgrywkach sezonu 2018/2019 będzie wybierany najbardziej wartościowy zawodnik/zawodniczka sezonu w każdej kategorii wiekowej. Procedura wyłaniania MVP przedstawia się następująco: po każdym spotkaniu ligowym(turniejowym) trener przegranego zespołu wskazuje MVP drużyny zwycięskiej, który otrzymuje 2 punkty. Trener zwycięskiego zespołu wskazuje MVP zespołu przegranego, który otrzymuje 1 punkt.Sędzia I spotkania jest zobowiązany do dopilnowania ceremoniału MVP(ustawienia zespołów na końcowych liniach, aż do momentu wskazania przez trenerów najbardziej wartościowych zawodników/zawodniczek obu drużyn). Sędzia sekretarz wpisuje imię i nazwisko MVP wraz z przyznanymi punktami do protokołu w rubryce uwagi.  Informację o przyznanych punktach obu MVP bezpośrednio po zakończeniu ceremonii przekazuje trener zwycięskiego zespołu administratorowi strony Jackowi Woźniakowi( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 723298377). MVP sezonu otrzymuje po zakończeniu rozgrywek okolicznościowy puchar/statuetkę oraz nagrodę rzeczową.

5.  Do nakładania kar za przewinienia popełnione w związku z zawodami, uprawniony jest WG LZPS i Wydział Dyscypliny

6. Ogłoszenie nałożonych kar będzie się odbywało osobnymi decyzjami i przesyłane do zainteresowanych wraz z rachunkiem pocztą elektroniczną.

7. Kary wymierza się na podstawie:

 •  protokołu zawodów i opisu zajść wpisanych przez sędziego,

 • pisemnych sprawozdań delegatów WG.

8. Przewinienia zawodników, trenerów i działaczy w czasie zawodów:

 •  sędzia I sankcjonuje zgodnie z „Przepisami gry w piłkę siatkową” za niewłaściwe zachowanie członka zespołu wobec sędziów, działaczy, przeciwników, zawodników swojego zespołu lub publiczności,

 •  zastosowanie sankcji powinno być wpisane w protokole zawodów,

 • sędzia I, który nałożył sankcję dyskwalifikacji wpisuje w protokole zawodów w rubryce uwagi czy uważa nałożoną sankcję za wystarczającą czy nie.

9. Wykroczenia i wymiar sankcji regulaminowych dotyczących zawodników, trenerów działaczy oraz klubów określają Przepisy Dyscyplinarne PZPS.

10. Wszystkie odwołania od sankcji nie wstrzymują ich płatności. Opóźnienia   w płatnościach spowoduje naliczanie ustawowych odsetek

11. Przypadki nieprzewidziane niniejszymi postanowieniami będą rozstrzygane przez WG LZPS przy zastosowaniu obowiązujących przepisów.

Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin Rozgrywek w Piłce Siatkowej Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej został zatwierdzony uchwałą Zarządu LZPS w dniu 10.09.2018 roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia       .

Rozgrywki LZPS