STATUT

LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

 

§ 1

Lubuski Związek Piłki Siatkowej zwany dalej w skrócie LZPS jest związkiem sportowym o zasięgu wojewódzkim.


§ 2

Terenem działania LZPS jest obszar województwa lubuskiego, obejmujący wszystkie powiaty i gminy, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym.

§ 3

Siedzibą LZPS jest miasto Zielona Góra.

§ 4

LZPS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. LZPS działa zgodnie z Ustawą – prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o kulturze fizycznej oraz niniejszym Statutem.

§ 5

LZPS jest dobrowolną, samorządną, społecznie użyteczną i trwałą organizacją sportu piłki siatkowej, działającą w oparciu o społeczną pracę przedstawicieli swoich członków oraz pracy zatrudnionych pracowników.

§ 6

LZPS jest członkiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

§ 7

LZPS może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej, po podjęciu przez Zarząd LZPS stosownych uchwał.

§ 8

LZPS używa pieczęci i stempli, posiada odznakę organizacyjną oraz wydaje komunikaty LZPS, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II

Cel i środki działania.

 

§ 9

Celem działania LZPS jest rozwój i popularyzacja sportu piłki siatkowej na terenie województwa.

§10

LZPS realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Zrzeszenie stowarzyszeń sportowych (klubów), działających w dziedzinie sportu piłki siatkowej.

 2. Organizowania zawodów i imprez sportowych w oparciu o regulamin rozgrywek PZPS i regulamin rozgrywek na szczeblu województwa.

 3. Sprawowanie nadzoru nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród zawodników, trenerów, sędziów i działaczy podległych LZPS.

 4. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków LZPS, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów i działaczy społecznych Statutu LZPS, przepisów dotyczących uprawiania sportu piłki siatkowej ustanowionych przez PZPS lub inne uprawnione organizacje oraz kontroli prawidłowego wykonywania programów szkolenia w klubach.

 5. Prowadzenie statystyki sportu piłki siatkowej.

 6. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów i zadań.

 7. Rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy członkami LZPS.

 8. Organizowanie szkolenia i udział w zawodach kadr wojewódzkich w kategoriach młodzieżowych objętych ogólnopolskim systemem szkolenia i rozgrywek.

 9. Promowanie działań mających na celu zapobieganie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym.

 

 

Rozdział III

Członkowie LZPS – ich prawa i obowiązki

 

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi LZPS mogą być kluby sportowe prowadzące działalność w zakresie piłki siatkowej, posiadające osobowość prawną z terenu działalności LZPS oraz kluby sportowe z poza terenu działalności LZPS, które wyrażą chęć przynależności sportowej i organizacyjnej do LZPS.

 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla piłki siatkowej.

 3. Członków przyjmuje Zarząd LZPS na podstawie ich pisemnego zgłoszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni LZPS mają prawo do:

 1. Uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu LZPS z głosem stanowiącym.

 2. Wyboru władz LZPS.

 3. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz LZPS oraz oceny ich działania.

 4. Korzystania z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności LZPS.

 5. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa Członka Zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 14

Członkowie LZPS zobowiązani są do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki siatkowej.

 2. Przestrzegania Statutu, regulaminów, przepisów obowiązujących w sporcie piłki siatkowej oraz czynnego udziału w realizacji celów i zadań w LZPS.

 3. Stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swoich zawodników.

 4. Uczestniczenia w rozgrywkach i zawodach organizowanych przez LZPS, PZPS oraz inne organizacje na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim i międzynarodowym.

 5. Podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz LZPS.

 6.  Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd LZPS.

§ 15

1.Członkostwo ustaje w przypadku:

1) Wystąpienia członka LZPS zgłoszonego na piśmie do Zarządu LZPS.

2) Rozwiązania się klubu, jego likwidacji lub upadłości, względnie rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki siatkowej w klubie.

3) Rozwiązania się LZPS.

4) Skreślenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.

5) Wykluczenia lub skreślenia z listy przez Zarząd LZPS w przypadkach naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 

2. Członek może być zawieszony, skreślony lub wykluczony z listy członków przez Zarząd LZPS w przypadku braku czynnego udziału w realizacji zadań i celów LZPS lub naruszenia postanowień Statutu, uchwał, decyzji władz LZPS oraz przepisów obowiązujących w sporcie piłki siatkowej. Dotyczy to również przypadków nie wywiązywania się z opłacania zobowiązań finansowych wobec Związku.

3. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu członka uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych i działalności szkoleniowej Związku.

4. Od decyzji wykluczenia ze Związku przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

 

Rozdział IV

Władze LZPS

 

§ 16

Władzami LZPS są:

 1. Walne Zebranie LZPS.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Najwyższą władzą LZPS jest Walne Zebranie Delegatów zwoływanie przez Zarząd, co dwa lata jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

§ 18

Kadencja władz LZPS trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania – dotyczy to wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Do władz związku wchodzą osoby, które kolejno uzyskały największą ilość głosów.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie.

 2. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 3. Uchwalanie kierunków i programu działania Związku.

 4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Związku.

 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 6. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia          z członkostwa w LZPS.

 7. Rozpatrywanie i uchwalanie wniosków wniesionych przez władze Związku oraz członków Związku.

 8. Wybór delegatów na Walne Zebranie PZPS wg zasad ustalonych przez Zarząd PZPS.

 9. Nadawanie godności członka honorowego LZPS osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla sportu piłki siatkowej na wniosek Zarządu lub członków Związku.

§ 20

W Walnym Zebraniu LZPS biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – delegaci wszystkich członków LZPS wg zasad wyborczych    ustalonych przez Zarząd Związku.

 2.  Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy nie są delegatami klubów oraz zaproszeni goście.

§ 21

 1. Dla ważności Walnego Zebrania w I terminie potrzebna jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

 2. Walne Zebranie w II terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów.

 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy liczby delegatów biorących udział w Zebraniu.

 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia Delegatów na przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

§ 22

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

 1. Uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały.

 2. Wniosku Komisji Rewizyjnej.

 3. Wniosku zgłoszonego przez minimum 1/2 ogólnej liczby członków.

 4. Jednoczesnego ustąpienia powyżej 1/3 ilości członków Zarządu.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

 1. Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zebraniu mają członkowie LZPS, Zarząd i Komisja Rewizyjna LZPS.

§ 24

Zarząd jest najwyższym organem władzy LZPS w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami.

§ 25

 1. Zarząd LZPS składa się z 7 -10, w tym:

–     Prezesa,

         4 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie,

– Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego i Przewodniczącego Rady Trenerów wybranych przez wojewódzkie konferencje sędziów i trenerów i zatwierdzonych w drodze głosowania przez Walne Zebranie.

2. Prezes LZPS wybierany jest bezpośrednio przez delegatów na Walnym Zebraniu.

3. Prezes LZPS ma prawo przedstawienia Walnemu Zebraniu imiennej listy kandydatów na członków Zarządu w ilości do 100 % składu Zarządu.

4. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez delegatów biorących udział w Walnym Zebraniu.

5. Pierwsze posiedzenie wybranego Zarządu powinno odbyć się w terminie 2 tygodni  od daty wyboru, podczas którego Zarząd konstytuuje się.

6. Zarząd ma wyznaczyć następujące funkcje dla wybranych członków Zarządu: 1-2 Vice Prezesów, Skarbnika i Sekretarza oraz wyznaczyć zadania pozostałym członkom Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

8. Zakres działania, organizację i tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd LZPS.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie LZPS na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu i interesie.

 2. Realizowanie wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu piłki siatkowej wynikających z Uchwał Walnego Zebrania LZPS.

 3. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem i funduszami LZPS oraz zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu LZPS w ramach zatwierdzonego budżetu.

 4. Uchwalanie planów działania, uchwalanie planów finansowych oraz zatwierdzanie bilansów finansowych LZPS.

 5. Zwoływanie Walnych Zebrań LZPS.

 6. Powoływanie i likwidowanie wydziałów i komisji, działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd.

 7. Powoływanie i likwidowanie terytorialnych oddziałów LZPS oraz określanie ich zadań i kompetencji.

 8. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami w wyniku ich działalności w sporcie piłki siatkowej.

 9. Przyjmowanie, wykluczanie oraz zawieszanie w prawach członka LZPS.

 10. Wykonywanie innych czynności nie należących do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.

 11. Rozpatrywanie w II instancji odwołań od decyzji wydziałów, komisji i terytorialnych oddziałów Związku.

 12. Zatrudnianie pracowników LZPS.

 13. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz Związku oraz określanie zasad ich płatności.

§ 27

 1. Zarząd LZPS ma prawo powołać Radę Programową Związku, która jest jego organem doradczym.

 2. Celem działania Rady Programowej jest nakreślenie programu rozwoju piłki siatkowej w województwie Lubuskim oraz pomoc i wspieranie władz Związku w tym zakresie.

 3. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborze, wybierając ze swego grona Przewodniczącego.

 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności LZPS.

 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo do stawiania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych oraz żądania wyjaśnień i wnioskowania o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

 5. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

 6. Zakres działania, organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję.

 

Rozdział V

Zmiany w składzie władz związku

 

§ 29

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo powołania nowych członków.

 2. Liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru na Walnym Zebraniu. Limit ten nie obejmuje Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego i Rady Trenerów.

 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna może odwołać ze swego składu członka naruszającego Statut i regulaminy Związku lub z braku jego aktywności, bądź przyjąć jego rezygnację.

 4. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie trwania kadencji lub w przypadku, gdy Prezes przestanie pełnić funkcję z innych przyczyn, Zarządowi przysługuje prawo wyboru Prezesa spośród członków Zarządu pochodzących z wyboru. Wybrany przez Zarząd Prezes pełni funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

 

Rozdział VI

Nagrody, Wyróżnienia, Kary

§ 30

 1. Zarząd LZPS ma prawo wynagradzania i wyróżniania działaczy, trenerów, sędziów  i zawodników szczególnie zasłużonych dla piłki siatkowej.

 2. Zarząd LZPS może występować o nadanie odznaczeń państwowych, wojewódzkich i sportowych osobom, o których mowa w ust. 1.

 3. W przypadkach naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów, przepisów i innych postanowień obowiązujących w LZPS i PZPS, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków LZPS, działaczy, trenerów, instruktorów, zawodników i sędziów.

 4. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny PZPS.

 5. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

 

 

Rozdział VII

Majątek i fundusze LZPS


 § 31

 1. Majątek LZPS stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne należności.

 2. Fundusze LZPS składają się:

1)      Ze składek członkowskich i innych opłat klubów ustalanych corocznie przez Zarząd.

2)      Ze składek członkowskich sędziów zrzeszonych w LZPS ustalanych corocznie przez Zarząd.

3)      Z wpływów z zawodów organizowanych przez LZPS.

4)      Z dochodów uzyskanych ze statutowej działalności takich jak opłaty licencyjne trenerów, zawodników oraz kar pieniężnych.

5)      Z dotacji i darowizn.

§ 32

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych LZPS wymagane jest współdziałanie:

– Prezesa LZPS i członka Zarządu LZPS spośród trzech upoważnionych przez Zarząd,   albo

            – Dwóch członków Zarządu spośród trzech upoważnionych przez Zarząd.

§ 33

 1. Zasady gospodarki finansowej Związku określa Zarząd LZPS, przestrzegając w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe organy administracji państwowej.

 2. Nadzór nad gospodarką finansową Związku sprawuje Prezes i Skarbnik, a w zakresie kontrolnym Komisja Rewizyjna LZPS.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe


§ 34

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie LZPS większością 2/3 głosów obecnych delegatów.

§ 35

 1. Rozwiązanie LZPS może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów.

 2. Uchwała o rozwiązaniu LZPS powinna określić przeznaczenie majątku LZPS i podlega zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy.

 3. Walne Zebranie określa w swej uchwale okres likwidacji Związku.

§ 36

 1. Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę siatkową, przeprowadzania zawodów, podziału na klasy, zgłaszania zawodników, zmiany barw klubowych oraz dyscypliny w LZPS regulują przepisy wydane przez PZPS oraz uchwalone na ich podstawie przez Zarząd regulaminy i systemy rozgrywek.

 2. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu oraz Zarządowi Związku.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping